Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

0257 3e1d 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
SvartaVargen
0662 b79e
Reposted fromniewychowana niewychowana
SvartaVargen
SvartaVargen
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
SvartaVargen
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
SvartaVargen
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
SvartaVargen
1764 7019 500
Reposted fromdaelmo daelmo
SvartaVargen
SvartaVargen
SvartaVargen

March 06 2017

8571 56e2 500

owwownworks:

Florence Sène - 2017

Reposted fromgrompfus grompfus

July 10 2015

SvartaVargen
Najładniej uśmiechają się Ci, którzy cierpią. Najpiękniejsze oczy mają Ci, którzy dużo płaczą. Najlepiej słuchają Ci, których nikt nie słucha.
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
SvartaVargen
5379 1dd1 500
Reposted fromadejsza adejsza
SvartaVargen

July 05 2015

SvartaVargen
Reposted fromyourjinx yourjinx
SvartaVargen
5038 dd2f
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
SvartaVargen
5039 3368 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
SvartaVargen
Zimą, kiedy miałem 15 lat, doznałem ogromnego lęku. Dopadł mnie reflektor wysyłający ciemność zamiast światła.
— T.T
Reposted frommissljud missljud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl